Một mạng con lớp A mượn 21 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

Một mạng con lớp A mượn 21 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

A. 255.255.224.0

B. 255..255.192.0

C. 255.255.248.0

D. 255.255.255.248

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: