Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chia subnet thì SM sẽ là?

Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chia subnet thì SM sẽ là?

A. 255.255.128.0

B. 255.128.0.0

C. 255.255.255.240

D. 255.255.128.0

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: