Một lớp trong Java có thể có bao nhiêu lớp cha?

 Một lớp trong Java có thể có bao nhiêu lớp cha?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: