Một lớp trong Java có bao nhiêu lớp con?

Một lớp trong Java có bao nhiêu lớp con?

A. 2

B. 3

C. 4

D. Vô số

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: