Một lớp kế thừa từ lớp abstract thì từ khóa nào sau đây được sử dụng để cài đặt các phương thức của lớp kế thừa này?

Một lớp kế thừa từ lớp abstract thì từ khóa nào sau đây được sử dụng để cài đặt các phương thức của lớp kế thừa này?

Chọn một câu trả lời

A. static 

B. public

C. private  

D. abstract 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  “abstract”

Vì:

một lớp kế thừa từ lớp abstract sẽ phải cài đặt tất cả các phương thức abstract trong lớp mà nó kế thừa.

Tags: