Một lớp được thừa hưởng thuộc tính từ hai lớp khác nhau được gọi là gì?

 Một lớp được thừa hưởng thuộc tính từ hai lớp khác nhau được gọi là gì?

A. Kế thừa đa cấp (Multilevel Inheritance)

B. Đa kế thừa (Multiple Inheritance)

C. Kế thừa phân cấp (Hierarchical Inheritance)

D. Kế thừa (Inheritance)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: