Một kiểu dữ liệu số có dấu có hai giá trị +0 và -0 bằng sau:

Một kiểu dữ liệu số có dấu có hai giá trị +0 và -0 bằng sau:

A. Đúng

B. Sai

C. Chỉ đúng với kiểu số nguyên

D. Chỉ đúng với kiểu số thực

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: