Một gói ARP Request được gửi đi và được trả lời bởi:

Một gói ARP Request được gửi đi và được trả lời bởi:

A. Gói ARP Rely có chứa địa chỉ IP

B. Gói ARP Rely có chứa địa chỉ vật lý

C. Yêu cầu kết nối logic

D. Gói tin có xác nhận và chứa địa chỉ IP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: