Một đặc trưng của thiết kế tốt là:

Một đặc trưng của thiết kế tốt là:

A. Cho thấy sự liên kết mạnh giữa các module

B. Thực hiện tất cả yêu cầu trong phân tích

C. Bao gồm những test case cho tất cả thành phần

D. Kết hợp mã nguồn nhằm mục đích mô tả

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: