Một công ty khách hàng trong năm đã thay đổi phương pháp kế toán làm ảnh hưởng trọng yếu tới một số lượng lớn các khoản mục trên báo cáo tài chính. Kiểm toán viên khi đó nên:

Một công ty khách hàng trong năm đã thay đổi phương pháp kế toán làm ảnh hưởng trọng yếu tới một số lượng lớn các khoản mục trên báo cáo tài chính. Kiểm toán viên khi đó nên:

A. Đưa ra ý kiến trái ngược và giải thích lý do

B. Đưa ra ý kiến từ chối và nêu lý do

C. Đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần (loại ý kiến ngoại trừ)

D. Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng