Một chương trình JAVA có thể chạy trên bất kỳ hệ thống máy tính nào có_________?

Một chương trình JAVA có thể chạy trên bất kỳ hệ thống máy tính nào có_________?

A. Hệ máy Intel

B. Trình biên dịch Java

C. Hệ điều hành Linux

D. Máy ảo Java

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: