Một chương trình gồm 2 class sẽ có bao nhiêu cách main?

 Một chương trình gồm 2 class sẽ có bao nhiêu cách main?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: