Một chương trình đồ họa gồm bao nhiêu đoạn:

Một chương trình đồ họa gồm bao nhiêu đoạn:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: