Một cây nhị phân được gọi là đúng nếu:

Một cây nhị phân được gọi là đúng nếu:

A. Node gốc và tất cả các node trung gian đều có 2 node con.

B. Giá trị khóa của node gốc bao giờ cũng lớn hơn giá trị các khóa của nhánh cây con bên phải.

C. Giá trị khóa của node gốc bao giờ cũng lớn hơn giá trị các khóa của nhánh cây con bên trái.

D. Node gốc và các node trung gian đều có 2 node con và các node lá đều có mức giống nhau

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: