Một bổ sung cần thiết nhằm biến đổi hay ánh xạ giao dịch để tạo một thiết kế kiến trúc đầy đủ là:

Một bổ sung cần thiết nhằm biến đổi hay ánh xạ giao dịch để tạo một thiết kế kiến trúc đầy đủ là:

A. Sơ đồ quan hệ – thực thể

B. Từ điển dữ liệu

C. Mô tả việc xử lý cho mỗi module

D. Những Test-case cho mỗi module

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: