Một bộ lọc packet (cài đặt trên firewall) có thể?

Một bộ lọc packet (cài đặt trên firewall) có thể?

A. Chỉ các máy tính phía trong mới có khả năng khởi tạo các kết nối TCP ra các máy tính

B. Cho phép FTP client ở bên trong có thể truy cập tới FTP server bên ngoài mà máy tính bên trong không bị hack

C. Cho phép FTP client ở bên ngoài có thể truy cập tới FTP server bên trong mà máy tính bên trong không bị hack

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: