Một biến phải bắt đầu với:

Một biến phải bắt đầu với:

A. Một kí tự thường như các chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

B. Một dấu gạch dưới.

C. Một kí tự kiểu số

D. Một toán tử như: +, -…

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: