Một biến được gọi là biến toàn cục nếu

Một biến được gọi là biến toàn cục nếu

A. Nó được khai báo tất cả các hàm, ngoại trừ hàm main()

B. Nó được khai báo ngoài tất cả các hàm kể cả hàm main()

C. Nó được khai báo bên ngoài hàm main()

D. Nó được khai báo bên trong hàm main()

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: