Một bảng quyết định được dùng:

Một bảng quyết định được dùng:

A. Để tư liệu tất cả những trạng thái phụ thuộc

B. Để hướng dẫn phát triển kế hoạch quản lý dự án

C. Chỉ khi xây dựng hệ chuyên gia

D. Khi một tập phức tạp những điều kiện và hoạt động xuất hiện trong thành phần

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: