Mối quan tâm chính của công nghệ phần mềm là gì?

Mối quan tâm chính của công nghệ phần mềm là gì?

A. Sản xuất phần cứng

B. Sản xuất phần mềm

C. Cấu hình mạng

D. Phần mềm có thể dùng lại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: