Mối quan hệ đối ứng giữa tài khoản 461 và 462 theo chế độ quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp phản ánh nội dung: 

Mối quan hệ đối ứng giữa tài khoản 461 và 462 theo chế độ quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp phản ánh nội dung: 

A. Chuyển kinh phí dự án thành kinh phí hoạt động

B. Chuyển kinh phí hoạt động thành kinh phí dự án

C. Câu a và b đúng

D. Câu a và b sai 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng