Mỗi gói dữ liệu trong lập trình mạng chứa thông tin gì?

Mỗi gói dữ liệu trong lập trình mạng chứa thông tin gì?

A. Dữ liệu (data) và chiều dài gói (length)

B. Địa chỉ IP (address) và số cổng (port)

C. Cả hai phương án trên đều đúng

D. Cả hai phương án trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: