Mỗi địa chỉ IP là địa chỉ của 1 máy trong 1 mạng, trường hợp nào sau đây là đúng:

Mỗi địa chỉ IP là địa chỉ của 1 máy trong 1 mạng, trường hợp nào sau đây là đúng:

A. 192.116.73.14, 192.116.71.19, 192.116.74.20

B. 128.16.9.15, 128.16.19.25, 128.16.9.17

C. 16.162.58.19, 10.161.58.19, 96.160.58.19

D. 192.116.73.14, 192.116.71.14, 192.116.74.14

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Mỗi địa chỉ IP là địa chỉ của 1 mạng con trong liên mạng, trường hợp nào sau đây là đúng:

Mỗi địa chỉ IP là địa chỉ của 1 mạng con trong liên mạng, trường hợp nào sau đây là đúng:

A. 191.160.73.14, 191.160.75.14, 191.178.73.14

B. 125.160.9.15, 125.160.9.16, 125.160.9.17

C. 126.160.58.19, 121.160.58.19, 107.160.58.19

D. 125.160.9.15, 125.160.9.15, 125.160.9.15

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: