Modem dùng để:

Modem dùng để:

A. Giao tiếp với mạng

B. Truyền dữ liệu đi xa

C. Truyền dữ liệu trong mạng LAN

D. a và b

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Modem dùng để?

Modem dùng để?

A. Giao tiếp với mạng

B. Truyền dữ liệu đi xa

C. Truyền dữ liệu trong mạng LAN

D. A và B đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: