Mô tả nào thích hợp nhất cho mạng có topo dạng Ring?

Mô tả nào thích hợp nhất cho mạng có topo dạng Ring?

A. Cần ít cáp hơn các topo khác

B. Phương tiện rẻ tiền và dễ sử dụng

C. Mọi máy tính đều có quyền truy cập ngang nhau

D. Cần có terminator để có thể vận hành thích hợp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: