Mô tả nào thích hợp cho mạng Bus:

Mô tả nào thích hợp cho mạng Bus:

A. Cần nhiều cáp hơn các cấu hình khác

B. Phương tiện rẻ tiền và dễ sử dụng

C. Dễ sửa chữa hơn các cấu hình khác

D. Số lượng máy trên mạng không ảnh hưởng đến hiệu suất mạng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: