Mô tả nào sau đây dành cho mạng hình sao (star)?

Mô tả nào sau đây dành cho mạng hình sao (star)?

A. Truyền dữ liệu qua cáp đồng trục

B. Mỗi nút mạng đều kết nối trực tiếp với tất cả các nút khác

C. Có một nút trung tâm và các nút mạng khác kết nối đến

D. Các nút mạng sử dụng chung một đường cáp 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: