Mô tả nào sau đây có mức trừu tượng cao nhất:

Mô tả nào sau đây có mức trừu tượng cao nhất:

A. Kiến trúc hệ thống

B. Chi tiết các thành phần

C. Các bảng dữ liệu và ràng buộc

D. Mô tả một chức năng phần mềm 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: