Mô hình tiến trình phần mềm tiến hóa:

Mô hình tiến trình phần mềm tiến hóa:

A. Bản chất lặp

B. Dễ dàng điều tiết những biến đổi yêu cầu sản phẩm

C. Nói chung không tạo ra những sản phẩm bỏ đi

D. Tất cả các mục

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Mô hình tiến trình phần mềm tiến hóa :

Mô hình tiến trình phần mềm tiến hóa :

A. Bản chất lặp

B. Dễ dàng điều tiết những biến đổi yêu cầu sản phẩm

C. Nói chung không tạo ra những sản phẩm bỏ đi

D. Tất cả các mục

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: