Mô hình thiết kế không quan tâm tới:

Mô hình thiết kế không quan tâm tới:

A. Kiến trúc

B. Dữ liệu 

C. Giao diện

D. Phạm vi dự án

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: