Mô hình TCP/IP gồm có 4 tầng:

Mô hình TCP/IP gồm có 4 tầng:

A. Internet, Transport, Application, Presentation

B. Network , Transport, Session, Application

C. Network Access, Application, Transport, Internet

D. Physical, Transport, Data Link, Application

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: