Mô hình phát triển ứng dụng nhanh:

Mô hình phát triển ứng dụng nhanh:

A. Một cách gọi khác của mô hình phát triển dựa vào thành phần

B. Một cách hữu dụng khi khách hàng không xàc định yêu cầu rõ ràng

C. Sự ráp nối tốc độ cao của mô hình tuần tự tuyến tính

D. Tất cả mục trên 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: