Mô hình phát triển phần mềm xoắn ốc:

Mô hình phát triển phần mềm xoắn ốc:

A. Kết thúc với việc xuất xưởng sản phẩm phần mềm

B. Nhiều hỗn độn hơn với mô hình gia tăng

C. Bao gồm việc đánh giá những rủi ro phần mềm trong mỗi vòng lặp

D. Tất cả điều trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: