Mô hình phát triển phần mềm lặp lại tăng thêm:

Mô hình phát triển phần mềm lặp lại tăng thêm:

A. Một hướng hợp lý khi yêu cầu được xác định rõ

B. Một hướng tốt khi cần tạo nhanh một sản phẩm thực thi lõi

C. Một hướng tốt nhất dùng cho những dự án có những nhóm phát triển lớn

D. Một mô hình cách mạng không nhưng không được dùng cho sản phẩm thương mại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: