Mô hình phát triển phần mềm dựa trên mẫu thử (prototype) là:

Mô hình phát triển phần mềm dựa trên mẫu thử (prototype) là:

A. Một phương pháp thích hợp được sử dụng khi các yêu cầu đã được xác định rõ ràng

B. Phương pháp tốt nhất được sử dụng trong các dự án có nhiều thành viên

C. Một phương pháp hữu ích khi khách hàng không thể xác định yêu cầu một cách rõ ràng

D. Một mô hình rất rủi ro, khó đưa ra được một sản phẩm tốt

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: