Mô hình phát triển dựa vào thành phần:

Mô hình phát triển dựa vào thành phần:

A. Chỉ phù hợp cho thiết kế phần cứng máy tính

B. Không thể hỗ trợ phát triển những thành phần sử dụng lại

C. Dựa vào những kỹ thuật hỗ trợ đối tượng

D. Không định chi phí hiệu quả bằng những độ đo phần mềm có thể định lượng 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: