Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp?

Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp?

A. 7

B. 4

C. 5

D. 2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: