Mô hình nào đưa ra hình ảnh tiền sử (profile) người dùng cuối của hệ thống dựa vào máy tính:

Mô hình nào đưa ra hình ảnh tiền sử (profile) người dùng cuối của hệ thống dựa vào máy tính:

A. Mô hình thiết kế

B. Mô hình người dùng

C. Mô hình của người dùng

D. Mô hình nhận thức hệ thống

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: