Mô hình nào đưa ra hình ảnh look and feel cho giao diện người dùng cùng những thông tin hỗ trợ:

Mô hình nào đưa ra hình ảnh look and feel cho giao diện người dùng cùng những thông tin hỗ trợ:

A. Mô hình thiết kế

B. Mô hình người dùng

C. Mô hình hình ảnh hệ thống

D. Mô hình nhận thức hệ thống

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: