Mô hình nào đưa ra hình ảnh hệ thống trong đầu của người dùng cuối:

Mô hình nào đưa ra hình ảnh hệ thống trong đầu của người dùng cuối:

A. Mô hình thiết kế

B. Mô hình người dùng

C. Hình ảnh hệ thống

D. Mô hình nhận thức hệ thống

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: