Mô hình Client – Server thỏa mãn điều kiện nào?

Mô hình Client – Server thỏa mãn điều kiện nào?

A. Một Client phục vụ yêu cầu của nhiều Server

B. Một Server phục vụ yêu cầu của nhiều Client

C. Một Server chỉ phục vụ yêu cầu của một Client

D. Một Client chỉ phục vụ yêu cầu của một Server

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Mô hình Client – Server thỏa mãn điều kiện nào?

Mô hình Client – Server thỏa mãn điều kiện nào?

A.  Một Client chỉ phục vụ yêu cầu của một Server

B. Một Server phục vụ yêu cầu của nhiều Client

C. Một Server chỉ phục vụ yêu cầu của một Client

D. Một Client phục vụ yêu cầu của nhiều Server

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: