Mô hình Client – Server là mô hình như thế nào?

Mô hình Client – Server là mô hình như thế nào?

A.  Là mô hình nhiều máy khách giao tiếp với nhau theo 1 hoặc nhiều dịch vụ

B. Là mô hình nhiều máy tớ giao tiếp với nhau theo 1 hoặc nhiều dịch vụ

C. Là mô hình nhiều máy con giao tiếp với nhau theo 1 hoặc nhiều dịch vụ

D. Là mô hình mạng trên đó có các máy chủ và máy tớ giao tiếp với nhau theo 1 hoặc nhiều dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: