Mở file với chế độ mode ‘ wb ‘ có ý nghĩa gì?

Mở file với chế độ mode ‘ wb ‘ có ý nghĩa gì?

A. Mở file để ghi. 

B. Mở file để đọc và ghi.

C. Mở file để ghi cho dạng nhị phân.

D. Mở file để đọc và ghi cho dạng nhị phân. 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: