min(max(False,-3,-4), 2,7)

min(max(False,-3,-4), 2,7)

 Kết quả của biểu thức sau là gì?

A. 2

B. False

C. -3

D. -4

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: