Miền giá trị của biến kiểu byte là:

Miền giá trị của biến kiểu byte là:

A. Nó phụ thuộc vào nền phần cứng bên dưới

B. Từ 0 đến 2^8 – 1

C. Từ -2^7 đến 2^7 – 1

D. Từ -2^15 đến 2^15 – 1

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: