Member functions of a class are normally made ___ and data members of a class are normally

Member functions of a class are normally made ___ and data members of a class are normally

made ___ .

A.  private, public

B. protected, public

C. public, private

D. public, protected

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Khi design class, dữ liệu được đóng gói, và truy xuất dữ liệu thông qua các phương thức.

Do vậy, dữ liệu kiểu private, phương thức kiểu public.

Tags: