Mục nào không là một mục đích cho việc xây dựng một mô hình phân tích:

Mục nào không là một mục đích cho việc xây dựng một mô hình phân tích:

A. Xác định một tập những yêu cầu phần mềm

B. Mô tả yêu cầu khách hàng 

C. Phát triển một giải pháp tóm tắt cho vấn đề

D. Thiết lập một nền tảng cho thiết kế phần mềm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: