Mục nào không dùng cho đặc tả yêu cầu:

Mục nào không dùng cho đặc tả yêu cầu:

A. Đặc tả thao tác

B. Đặc tả mô hình

C. Đặc tả bằng sơ đồ

D. Đặc tả thuật toán

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Mục nào không dùng cho đặc tả yêu cầu:

Mục nào không dùng cho đặc tả yêu cầu:

A. Đặc tả cú pháp

B. Đặc tả đối tượng

C. Đặc tả chức năng

D. Đặc tả kỹ thuật

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: