Mục đích chính của kiểm toán hoạt động là:

Mục đích chính của kiểm toán hoạt động là:

A. Đảm bảo các thủ tục kiểm soát nội bộ được thực hiện đúng đắn

B. Đánh giá một hoạt động xem có hữu hiệu và hiệu quả hay không

C. Cung cấp kết quả kiểm toán nội bộ về kế toán cho các nhà quản lý

D. Trợ giúp cho việc kiểm toán của kiểm toán viên độc lập

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng