Một trong những chức năng của kiểm toán là:

Một trong những chức năng của kiểm toán là:

A. Điều chỉnh hoạt động quản lý.

B. Xác minh và bày tỏ ý kiến.

C. Cả 2 trường hợp trên

D. Không trường hợp nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng